Reklamační řád

Záruční podmínky

Firma WATERSAVERS, s.r.o., poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Firma WATERSAVERS, s.r.o., se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech.

Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, případně odstraněním závady. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinnen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů se řídí občanským a obchodním zákoníkem. Standardní zákonná záruční lhůta je 2 roky, u vybraných produktů může být záruční lhůta delší. Délka záruční doby konkrétního produktu je vždy uvedena v popisu produktu a je vyznačena na faktuře, příp. dodacím či záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

Uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem reklamace následující adresa:

Při zaslání zboží v záruční době k reklamaci (např. poštou) do naší firmy je nezbytně nutné přiložit:

  • podrobný popis závady,
  • doklad o nákupu.

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí odběratel dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí uvedených výše. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení odběratel vyzván k odběru zboží.

Vyřízení reklamace

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo jiná oprávněná osoba, který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude odběrateli zaslán opravené zboží, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů.

EnglishDeutschfrançaisitalianoEspañol

 2006–2022 WATERSAVERS, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
 Luboš Macháček